Archiwa autora: admin

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową Szczecin

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej to z jednej strony zaangażowanie właścicieli
mieszkań w jej tworzenie a z drugiej regulacje prawne, które właściwie poza wola
mieszkańców decydują o jej powstaniu. W tym kontekście z punktu widzenia prawa,
wspólnota mieszkaniowa powstaje właśnie z mocy prawa, z chwilą wyodrębnienia
pierwszego lokalu. W momencie wpisania odrębnej w Poza kontekstem prawnym
istnieje jeszcze motywacja właścicieli dotycząca chęci przekazania budynku zarządcy
nieruchomości
. Może ona istnieć w jednym lub w kilku budynkach znajdujących
się na tej samej nieruchomości gruntowej. Może też powstać w ramach dawnej
spółdzielni w przypadku wykupieniu przynajmniej połowy lokali. W zasadzie
wspólnota powstaje automatycznie.

Wobec tego, wspólnoty nie można założyć, powstaje bowiem automatycznie z
mocy prawa w nieruchomości, w której wyodrębniono i zbyto choćby jeden lokal, a
oprócz niego istnieje przynajmniej siedem podobnych możliwych do wyodrębnienia
innych lokali. W sprawie wspólnot stanowisko Sądu Najwyższego mówi „wspólnota
mieszkaniowa powstaje w razie sukcesywnego wyodrębnienia lokali przez właściciela
nieruchomości z jednoczesnym oddawaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu,
choćby niektóre lokale pozostawały nie wyodrębnione”.

Czyli, na początku wspólnota składa się z dwóch właścicieli – tego, który
sprzedał lokal, np. gminy i jest właścicielem reszty budynku oraz właściciela
wyodrębnionego lokalu. Z biegiem czasu i w miarę sprzedaży następnych lokali udział
dotychczasowego właściciela nieruchomości będzie się zmniejszał, a liczba członków
wspólnoty będzie się zwiększać. Nie ma przy tym znaczenia, że dotychczasowy
właściciel lokali niewyodrębnionych dysponuje innym prawem do gruntu (własnością)
niż właściciele lokali, którzy posługują się użytkowaniem wieczystym. Wyodrębnienie
lokalu oprócz umowy może nastąpić także z mocy orzeczenia sądu.

Wspólnoty mogą być małe lub duże. Zarządcy nieruchomości podejmują się
zarządzania nieruchomością niezależnie od jej wielkości. Małą tworzy maksymalnie
siedem, natomiast duże minimum osiem lokali. Zarządzanie nieruchomościami
w duże wspólnotach rządzą się Ustawą o własności lokali, a w sprawach w niej
nieuregulowanych Kodeksem cywilnym. Małe wspólnoty obowiązują przepisy
Kodeksu cywilnego o współwłasności. Mogą one jednak podjąć decyzję, że chcą
stosować takie same przepisy jak w dużych. Zarządcy nieruchomości w Szczecinie jak
i w innych miastach zainteresowani są przejmowaniem różnej wielkości wspólnot
z uwagi na możliwość gromadzenia doświadczeni w zarządzaniu. Duże wspólnoty,
liczące powyżej siedmiu lokali, mogą odmiennie niż przewidują to przepisy
określić sposób zarządu nieruchomością wspólną. Można to zrobić tylko w umowie
sporządzonej w formie aktu notarialnego. Właściciel lokalu ma obowiązek płacić
zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej.