Zarządzanie nieruchomościami Szczecin

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?
Powstanie wspólnoty mieszkaniowej to z jednej strony zaangażowanie właścicieli mieszkań w jej tworzenie a z drugiej regulacje prawne, które właściwie poza wola mieszkańców decydują o jej powstaniu. W tym kontekście z punktu widzenia prawa, wspólnota mieszkaniowa powstaje właśnie z mocy prawa, z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. W momencie wpisania odrębnej w Poza kontekstem prawnym istnieje jeszcze motywacja właścicieli dotycząca chęci przekazania budynku zarządcy nieruchomości. Może ona istnieć w jednym lub w kilku budynkach znajdujących się na tej samej nieruchomości gruntowej. Może też powstać w ramach dawnej spółdzielni w przypadku wykupieniu przynajmniej połowy lokali. W zasadzie wspólnota powstaje automatycznie.
Wobec tego, wspólnoty nie można założyć, powstaje bowiem automatycznie z mocy prawa w nieruchomości, w której wyodrębniono i zbyto choćby jeden lokal, a oprócz niego istnieje przynajmniej siedem podobnych możliwych do wyodrębnienia innych lokali. W sprawie wspólnot stanowisko Sądu Najwyższego mówi „wspólnota mieszkaniowa powstaje w razie sukcesywnego wyodrębnienia lokali przez właściciela nieruchomości z jednoczesnym oddawaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu, choćby niektóre lokale pozostawały nie wyodrębnione”.
Czyli, na początku wspólnota składa się z dwóch właścicieli – tego, który sprzedał lokal, np. gminy i jest właścicielem reszty budynku oraz właściciela wyodrębnionego lokalu. Z biegiem czasu i w miarę sprzedaży następnych lokali udział dotychczasowego właściciela nieruchomości będzie się zmniejszał, a liczba członków wspólnoty będzie się zwiększać. Nie ma przy tym znaczenia, że dotychczasowy właściciel lokali niewyodrębnionych dysponuje innym prawem do gruntu (własnością) niż właściciele lokali, którzy posługują się użytkowaniem wieczystym. Wyodrębnienie lokalu oprócz umowy może nastąpić także z mocy orzeczenia sądu.
Wspólnoty mogą być małe lub duże. Zarządcy nieruchomości podejmują się zarządzania nieruchomością niezależnie od jej wielkości. Małą tworzy maksymalnie siedem, natomiast duże minimum osiem lokali. Zarządzanie nieruchomościami w duże wspólnotach rządzą się Ustawą o własności lokali, a w sprawach w niej nieuregulowanych Kodeksem cywilnym. Małe wspólnoty obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. Mogą one jednak podjąć decyzję, że chcą stosować takie same przepisy jak w dużych. Zarządcy nieruchomości w Szczecinie jak i w innych miastach zainteresowani są przejmowania różnej wielkości wspólnot
z uwagi na możliwość gromadzenia doświadczeni w zarządzaniu. Duże wspólnoty, liczące powyżej siedmiu lokali, mogą odmiennie niż przewidują to przepisy określić sposób zarządu nieruchomością wspólną. Można to zrobić tylko w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego. Właściciel lokalu ma obowiązek płacić zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej.